Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

HISTORIE ŠKOLY

» HISTORIE ŠKOLY

Budova školy


HISTORIE ŠKOLYÚplně první školou v Čechách pro hluchoněmé byl - Ústav pro hluchoněmé v Praze - , který byl založen 7.12.1786, zednářskou lóží, pod vedením hraběte Kašpara Heřmana Künigla, který chtěl učinit nějaký dobročinný skutek a oslavit tím příjezd císaře Josefa II. Začínal se šesti chovanci a pronajali si místnosti ve II.patře domu č. 671, naproti Novoměstské radnici. Chovanci byli ve věku od 6 do 36 let. Karel Berger, který učil na škole od roku 1787 vyučoval pomocí prstové abecedy číst a psát. Pojmy vytvářel pomocí znaků, ohluchlí a nedoslýchaví žáci se učili i artikulaci. Od roku 1831 sídlil ústav v domě č. 669 na rohu Karlova náměstí a Žitné ulice. Protože však počet chovanců stále rostl, byl v roce 1838 zakoupen za 20 000 zlatých Faustův dům na Karlově náměstí.

Václav Frost - byl skutečný génius znakového jazyka, který předběhl svou dobu. Jeho metoda byla nazývána - „Frostovakombinovaná metoda", nebo „metoda česká", popř. „pražská", což není nic jiného než bilingvální výuka. Znakový jazyk používal při vyučování některých předmětů, mimo jiné se zde také současně vyučovala artikulace, čtení a psaní. Frost si byl plně vědom, že neslyšící potřebují oboje.

Václav Koťátko - napsal první české učebnice pro neslyšící - slabikář, tři sešity mluvnických cvičení a sbírku povídek. Byl považován za jednoho z nejvýznamnějších českých učitelů neslyšících. Dále byly napsány další knihy, které pomáhaly při výuce neslyšících. Neustále se však zvyšoval počet žáků a v době Karla Kmocha, kdy zde bylo 160 žáků, budova nestačila a tak za prodej Faustova domu ústav získává 580 000 K a kupuje pozemek v zahradě Kinských na Smíchově ( dnes ulice Holečkova ) za 180 000 K a ještě zbývá na výstavbu ústavu.

V červnu 1901 kdy navštívil Prahu císař František Josef I. zúčastnil se slavnostního položení základního kamene. Císař dokonce vlastnoručně poklepal třikrát na základní kámen a nová nádherná budova byla dokončena za necelý rok a slavnostně otevřena 28.února 1902.

V této škole, neboli ústavu jak se mu říkalo, probíhala výuka vždy pomocí znakového jazyka. Učitelé byli přesvědčeni o jeho velkém významu při výuce ohluchlých a neslyšících dětí ( chovanců ). Ve druhé polovině 19. stol. se také začali objevovat na škole mezi chovanci sami učitelé, kteří byli neslyšící. Tento trend na této škole převládá až do dnešní doby.

 

Dnes :

Na základě získaných zkušeností se vzděláváním sluchově postižených vytváříme metodiku vzdělávání tak, aby absolventi školy byli schopni samostatně existovat ve slyšící společnosti a odpovídajícím způsobem se do ní zapojili. Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK Praha a od roku 1992 jsme její fakultní školou a při přípravě budoucích učitelů  využíváme veškeré moderní výuky a moderníh postupů. Dále spolupracujeme s  Lékařskou fakultou UK Praha při přípravě lékařů tak, aby absolventi LF byli schopni  se sluchově postiženými  komunikovat a hlavně, aby uměli depistáží zajistit včasnou diagnostiku sluchové vady. Naši učitelé jsou plně kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými dětmi. Škola spolupracuje nejen se školami v Bratislavě, ve Vídni a v Berlíně, ale i s ostatními školami pro sluchově postižené. Škola je státní, přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Dále mají děti, žáci a studenti k dispozici :

  •                          Nápojové automaty
  •                           Školní družina, školní klub nebo školní zahrada
  •                           Nové šatny

Škola má stabilizovaný pedagogický sbor , všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovanými odborníky pro práci s dětmi se sluchovým postižením. Ve škole pracují také sluchově postižení učitelé a asistenti, kteří pomáhají dětem v komunikaci.

 

Foto zde :

http://www.skolaholeckova.cz/galerie-obrazku/skolni-budova.html