Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

» SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

 

Úkolem SPC je zabezpečovat poradenské, diagnostické a metodické činnosti pro sluchově postižené děti, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Náplní práce je tedy soustavná a systematická péče o sluchově postižené děti raného věku a podpora integrovaných žáků, studentů a jejich pedagogů. V SPC pracuje speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice, foniatr a pediatr.


Základní okruhy činnosti speciálně pedagogického centra
• Depistáž a evidence dětí s vadami sluchu ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními
• Speciálně pedagogická a logopedická diagnostika
• Speciálně pedagogické vedení sluchově postižených dětí zaměřené na harmonický rozvoj osobnosti, s důrazem na budování komunikačních dovedností v úzké spolupráci s rodinou
• Poradenská a psychoterapeutická pomoc rodinám
• Půjčování didaktických a kompenzačních pomůcek, literatury a metodických materiálů o problematice sluchového postižení
• Posouzení školní zralosti a v odůvodněných případech vypracování doporučení k odkladu školní docházky
• Pomoc při volbě vhodného předškolního a školního zařízení, posouzení vhodnosti integrace
• Vypracování podkladů a doporučení pro integraci do mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy.
• Metodická a odborná podpora pedagogům v běžných školách a sociálních zařízeních, spolupráce při vytváření a realizaci individuálního vzdělávacího plánu integrovaných žáků a studentů
• Vypracování posudku k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky
• Kariérové poradenství
• Přednášková činnost
• Pomoc rodinám při řešení sociálních problémů, pomoc při sestavení písemných žádosti o sociální dávky
Služby jsou bezplatné a pracovníci je poskytují dle dohody buď přímo v terénu nebo ambulantně v SPC.

 

 

 

 

129ODc.jpg