Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

HOTELNICTVÍ

» STŘEDNÍ ŠKOLA » STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA » Hotelnictví


HOTELNICTVÍ   KÓD   65 - 42 - M / 01


128ZTY.jpg

 

PROFIL ABSOLVENTA


Doba trvání : 4 roky

Určeno pro : chlapce a dívky se sluchovým postižením, kteří splnili povinnou školní docházku

Dosažený stupeň vzdělání : úplné střední odborné s mturitou

Způsob ukončení : maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce


Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelnictví a cestovního ruchu. Absolventi budou vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání.


Profil absolventa :
Absolventi oboru Hotelnictví a turismus jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Obsah všeobecného vzdělávání je vymezen v šesti oblastech jako vzdělávání jazykové (nejméně 2 cizí jazyky ), společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické vzdělávání a rozvoj tělesné kultury.


Odborné vzdělávání :
Složku odborného vzdělávání tvoří šest obsahových okruhů :

  • Odborná komunikace v cizím jazyce
  • Organizační a komunikační
  • Obchodně podnikatelský
  • Gastronomie
  • Hotelnictví
  • Turismus
  • Vzdělávání studentů na SOŠ probíhá s přihlédnutím na Školský zákon 561/2004§ 16 odst. 6 a odst. 7.

Možnosti uplatnění :
Absolventi se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblasti dalších souvisejících služeb cestovního ruchu. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru. Sluchově postižení absolventi se mohou uplatnit v oblasti tlumočnictví při cestovních kancelářích a hotelových provozech. Během studia je zařazena odborná praxe v provozech veřejného stravování, ubytování, lázeňských zařízeních, v cestovních kancelářích a při průvodcovské činnosti sluchově postižených turistů z cizích zemí, v dopravě, bankovnictví a pojišťovnictví, v České obchodní inspekci a v živnostenských úřadech, při přípravě výstav, veletrhů, kongresů, kulturních, sportovních akcí a na celnicích.
Možnosti dalšího vzdělávání :
Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.