Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

ODBORNÉ UČILIŠTĚ

» STŘEDNÍ ŠKOLA » ODBORNÉ UČILIŠTĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Holečkova 4, Praha 5

OU  PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

 Kancelář - Holečkova : 226 299 321

Ředitel : 226 299 322

Zástupce ředitele: 226 299 355

Statutární zástupce Holečkova : 226 299 311

Hospodářka : 226 299 333

Úroveň vzdělávání : odborné vzdělávání

Vzdělávací program OU umožňuje absolventům získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností, včetně ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků zvoleného učebního oboru. Úkolem OU pro sluchově postižené je připravit žáky pro život ve slyšícím prostředí a tyto žáky vybavit dostatečným množstvím odborných vědomostí, poskytnout žákům odborné vzdělání ve zvoleném učebním oboru, jako na OU standardního typu způsobem přiměřeným druhu a míře jejich postižení a  připravit je co nejlépe pro život ve společnosti a pro pracovní uplatnění.

 Učební doba na OU : 3 roky

Škola preferuje při vzdělávání žáků metodu totální komunikace a využívá všech dostupných prostředků, aby porozumění učitel – žák a naopak bylo funkční. Systematická páce o výstavbu řeči probíhá ve všech vyučovacích předmětech. Výuka odborného výcviku probíhá  pod vedením odborných pedagogických pracovníků v moderně vybavených učebnách ( dílnách ) po dobu školní výuky. Ve vybraných oborech ( kuchařské práce, cukrářské práce ) probíhá odborný výcvik od 2. ročníku pod vedením instruktorů na provozovnách odborné praxe. Výsledkem je snadnější přechod absolventů do pracovního procesu a zároveň předchází nezaměstnanosti absolventů. Během školní docházky mají žáci možnost navštívit různá pracoviště a vidět svá budoucí povolání v běžné praxi.

Probíhají exkurse do restaurací, škol, cukráren a odborných dílen – čalounické provozy, šití apod.

Ukončení učebního oboru :

Obory na odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Certifikátem je – výuční list.

Zdravotní požadavky :

zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného zaměření. Žák nesmí být výjimečně v rámci přípravy na povolání zařazen na práci nebo pracoviště kde je vyhlášeno riziko hluku   (vyhláška č. 261/1997 Sb. )

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je zajišťována organizací odborného výcviku v odborných  dílnách, pedagogickým dozorem učitele odborného výcviku, případně instruktorem na odborné praxi během učebního dne s nízkým počtem žáků ve skupině odborného výcviku daným školským zákonem 561/2004 a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. § 10.

Vzdělávací program :

Je zaměřen na odbornou stránku a odborný výcvik, který tvoří stěžejní výuku ve zvolených oborech OU. Počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů je nižší než v oborech SOU a tyto předměty jsou méně náročné. Studium OU je určeno především žákům se slabším prospěchem na ZŠ a především absolventům Základní školy praktické.

Způsob příjímání :

Na OU pro sluchově postižené jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti pro zvolený učební obor.