Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - idatabaze.czStřední školy s maturitní zkouškou - idatabaze.cz

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

» STŘEDNÍ ŠKOLA » STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

 

STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Holečkova 4, Praha 5

SOU PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

 

Kancelář - Holečkova : 226 299 321

Ředitel školy : 226 299 322 

Zástupkyně ředitele : 226 299 355

Statutární zástupce : 226 299 311, hospodářka : 226 299 333

 

Úroveň vzdělávání : střední odborné vzdělání

Vzdělávací program umožňuje absolventům získat kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností včetně  ovládnutí metod práce a příslušných pracovních prostředků zvoleného učebního oboru. Úkolem pro SOU pro neslyšící je připravit žáky pro život ve slyšícím prostředí. Tyto žáky vybavit ostrašeným množstvím odborných vědomostí, poskytnout žákům středně odborné vzdělání se stejným obsahem učiva jako na SOU standardního typu, způsobem přiměřeným druhu a míře jejich postižení a připravit je co nejlépe pro život ve společnosti a pracovním uplatnění v tržním hospodářství.

 

Učební doba na SOU : 3 roky

Škola preferuje při práci metodu totální komunikace a využívá všech dostupných prostředků, aby porozumění učitel – žák a naopak bylo funkční. Systematická péče o výstavbu řeči probíhá ve všech vyučovacích předmětech.

 

Ukončení učebního poměru :

Obory na středním odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Certifikátem je - výuční list.

 

Zdravotní požadavky :

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného zaměření. Žák nesmí být výjimečně v rámci přípravy na povolání zařazen na práci nebo pracoviště, kde je vyhlášeno riziko hluku ( vyhláška č. 261/1997 Sb. )

 

Vzdělávací program :

Do vzdělávacího programu jsou začleněny společenskovědní, přírodovědné, esteticko-výchovné, matematické, jazykové vzdělávání (anglický jazyk, německý jazyk ) a vzdělávání v oblasti informatiky a také rozvoj tělesné kultury. Dále pak odborné vzdělávání dle zvoleného učebního oboru.

 

Vstupní předpoklady žáků :

Ke studiu na SOU pro sluchově postižené, jsou přijímáni žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený učební obor.

 

Možnosti uplatnění absolventů učebních oborů na SOU :

Absolventi všech učebních oborů nacházejí uplatnění na trhu práce ve své získané profesi Například v potravinářském sektoru, strojírenském, oděvním a ve službách. Absolventi  všech oborů ukončených na SOU mohou  nastoupit na dvouleté nástavbové denní studium obor -  „Podnikání“- zakončené maturitní zkouškou.